WOL-MET

ul. Przemysłowa 18
37-100 Łańcut

Telefon
kom.: +48 782 781 495

E-mail: biuro@wol-met.eu

NIP: 815 106 23 45

Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO) Bożena Leńczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F. P. H. U. WOL – MET Bożena Leńczyk – na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie: Bożena Leńczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: F. P. H. U. WOL – MET Bożena Leńczyk, adr. do kor.: ul. Przemysłowa 18, 37-100 Łańcut, posługująca się NIP: 8151062345, Regon: 690704028. Dane kontaktowe administratora: biuro@wol-met.eu.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez administratora, na Państwa żądanie, działań przed zawarciem umowy polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytania o produkt.

Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane przez administratora – przechowywane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytania o produkt.

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas i my będziemy ich administratorem. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć je podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Państwa dane musimy również udostępnić podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Czym może skutkować niepodanie przez Państwa danych osobowych?
Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia przez administratora odpowiedzi na pytanie o produkt.

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Macie Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do treści tych danych osobowych, żądania od administratora ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wypadek uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO.